Accessibility Tools

Image
Image

Πολιτική Απορρήτου / Privacy Policy

Πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων

Η πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων του “Lagomandra Hotels & Suits” ισχύει για οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχονται ή συλλέγονται από το ξενοδοχείο, είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ξενοδοχείου για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ είτε με απευθείας ή τηλεφωνική επαφή είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και πάντοτε με τη συγκατάθεσή σας. Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη σας, σας διαβεβαιώνουμε ότι η ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που μας κοινοποιείτε αποτελούν ύψιστη προτεραιότητά μας. 

Συλλέγονται πληροφορίες με τις οποίες μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε, όπως το όνομα και το επώνυμό σας, ο τηλεφωνικός σας αριθμός, οι ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, πληροφορίες χρέωσης (όπως ο αριθμός πιστωτικής κάρτας, το όνομα κατόχου της κάρτας και την ημερομηνία λήξης της) αριθμός και τύπος οχήματος και μέλη οικογένειας. Ενδέχεται, επίσης, να ζητήσουμε πληροφορίες για τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα δωμάτια. Μπορείτε να επιλέξετε να μην παράσχετε πληροφορίες σε εμάς, αλλά γενικά οι περισσότερες πληροφορίες που ζητούμε από εσάς απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας κράτησης καθώς και για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας - COVID19, ιχνηλάτησης επαφών και πρόληψη κατά της διασποράς του ιού covid19 με σκοπό την προστασία της υγειάς των πελατών, των συνεργατών και του προσωπικού. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι για λόγους ασφαλείας θα πραγματοποιείται θερμομέτρηση των πελατών στο χώρο μας.

Συγκατάθεση

Κάθε χρήστης της φόρμας αυτής,  της διαδικτυακής μας εφαρμογής για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος που προβαίνει σε παροχή προσωπικών του πληροφοριών προς εμάς για λόγους κράτησης, πληρωμής, ελέγχου διαθεσιμότητας προς κράτηση, ή για τη χρήση άλλων υπηρεσιών που τυχόν παρέχονται, καθώς και γενικότερα κάθε πρόσωπο που παρέχει προσωπικές του πληροφορίες προς την εταιρία μας,  παρέχει τη ρητή, ελεύθερη και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεση και συμφωνία του για την κατά τα παραπάνω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που είναι αναγκαία στο πλαίσιο επίτευξης των προαναφερθέντων σκοπών.

Δήλωση αναγνωρισης ευθύνης κατα το άρθρο 923ΑΚ (Αστικού Κώδικα)

Οι παρακάτω υπογράφοντες γονείς/κηδεμόνες δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη εποπτείας των ανηλίκων τέκνων τους τόσο ως προς τις ζημίες που αυτά ενδεχομένως προκαλέσουν σε τρίτον όσο και ως προς τις ζημίες που ενδεχομένως υποστούν τα ίδια (πτώση από σκάλες, χρήση ανελκυστήρων, επικίνδυνα παιχνίδια σε εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους, ασυνόδευτη παραμονή σε εξώστες, μη τήρηση των κανόνων της πισίνας, απαγορευμένη πρόσβαση ή παραμονή χωρίς συνοδεία σε χώρους και εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, απαγορευμένη χρήση από ανηλίκους ηλεκτρικών και άλλων συσκευών, ασυνόδευτη διέλευση εξωτερικών χώρων και χώρων κίνησης οχημάτων, ασυνόδευτη χρήση ή παραμονής την παραλία κλπ) κατά τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο, εξαιτίας της αμελούς άσκησής της. 

Επιπλέον δηλώνουν ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου διακοπών τους, θα είναι περισσότερο επιμελείς στη φύλαξη των τέκνων και θα ενημερώνουν τους υπεύθυνους του ξενοδοχείου για οποιοδήποτε περιστατικό, ώστε να λάβουν βοήθεια. 

Privacy & personal data protection policy

Lagomandra Hotels & Suits Privacy Policy applies to any personal information provided or are collected by the hotel, either though the website or through the hotel’s “smart” cell phone and tablets either by direct or telephone contact or in any other way and always with your consent. Reflecting your trust, we assure you that the security and privacy of the personal data you share is the highest our priority.

We gather information that we can recognize you, such as your name and surname, your phone number, postal and e-mail addresses, billing information (such as credit card number, card holder name and date of expiry) number and type of vehicle and family members. We may also ask for information about your preferences on rooms. You may choose not to provide information to us, but in general most of the information we ask for from you are required to complete a reservation as well as for reasons of public health protection - COVID19 Greek law, contact tracking and prevention against the spread of covid19 virus in order to protect the health of customers, partners and staff. We also inform you that for security reasons, the customers will be thermometered in our space.

Consent

Every user of this form, our web application for “smart” mobile phones and tapes, as well as any other providing us with personal information for purposes of reservation, payment, availability check, or for the use of any other services that may be provided, as well as generally any personal data necessary for the achievement of the above-mentioned purposes.

Statement of acknowledging responsibility by virtue of article 923 of the Greek civil code

The undersigned parents/guardians hereby declare that they fully undertake responsibility for supervising their minor children, both as regards eventual damage/harm caused by them to third persons as well as harm eventually sustained by them (falling down stairs, using elevators, engaging in dangerous play in interior or exterior spaces, staying in balconies unattended, not abiding by the swimming pool rules, unattended access or stay in restricted areas and facilities of the hotel, use of electrical and other devices restricted to minors, crossing external spaces and traffic areas unattended, unattended stay at the beach etc) during their stay in the hotel caused by negligent supervision over them.

Furthermore, they declare that, during their vacation period, they will be more vigilant as regards the care of their children and will immediately notify hotel management for any incident that requires assistance. 

  • Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ξενοδοχείο μας τηρεί αρχείο με τα παραπάνω στοιχεία όλων των ατόμων που διαμένουν σε αυτό για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας COVID19 και ιχνηλάτησης επαφών.
  • Η Διεύθυνση δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια αντικειμένων αξίας εκτός εάν είναι κατατεθειμένα στις θυρίδες ασφαλείας της υποδοχής.
  • Δωρεάν χώρος στάθμευσης πελατών: Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν κλοπές, απώλειες ή ζημιές στο όχημα ή το περιεχόμενο. Παρκάρετε με δική σας ευθύνη.


  • We would like to inform you that our hotel keeps a record of your details of all persons residing in it for reasons of public healthCOVID19, Greek law and contact tracking.
  • The management takes no responsibility for valuables left in quest rooms, safety boxes are provided with charge at the reception.
  • Hotel guests free parking. Hotel is not responsible for possible damages, loss or theft of vehicles or thei content, park at your own risk.
Lagomandra Beach Hotels Suites & Spa
Lagomandra, Sithonia, Chalkidiki Greece Postcode 63088


Hotels

Contact us

Follow Us